Loading...

Analize Fizico-Chimice, Măsurări Radioactive

Domenii de activitate:

Analize curente, elementare şi generale din probe de ape, soluri, roci, minereuri, concentrate, sterile, soluţii şi probe tehnologice:

Principala activitate este bazata pe determinarile cantitative ale metalelor radioactive (U, Th) si a metalelor pretioase si rare (Au, Ag) dar si a celorlalte elemente care prezinta importanta pentru cercetare in domeniul procesarii, recuperarii, tehnologiei, biotehnologiei si impactul asupra mediului ale acestora.

Tipul de probe analizate:

 • roci, minereuri, concentrate, sterile;
 • soluri si vegetatii;
 • ape uzate si de suprafata, solutii tehnologice;
 • materiale reciclabile (componente electronice).

In cadrul laboratorului se pot efectua determinari de:

 • cationi ai metalelor: Na, K, Ca, Ba, Mg, Sb, As, Fe, Pb, Mn, Cu, Zn, Ni, Se, Co, Hg, Al, Si, Ag, Au, Pt, W, Sn, V, Ti, Mo, Cr, U, Th, ∑ TR;
 • anioni anorganici:  Cl- ,  NO3 -, PO4 3-, SO42-, CN- , HCO3 -,    CO3 2-;
 • speciatii de compusi anorganici: Fe2+/Fe3+,  U4+/U6+.
 • analize uzuale: pH, conductivitate, potential redox, duritate, alcalinitate/aciditate, consumul chimic de oxigen, materii in suspensie, ppc, umiditate, TDS la 105ºC.

Metodele utilizate sunt: determinari gravimetrice, volumetrice, spectrometrie de absorbtie atomica, spectrometrie de absorbtie moleculara, spectrometrie de masa.

Elaborare de noi metode de analiză fizică, chimică şi fizico-chimică;

Elaborarea de standarde naţionale pentru caracterizarea materialelor şi produselor în industria minieră şi de procesare a minereurilor;

Adoptarea standardelor europene în practica analitică curentă;

Studii de intercomparare cu laboratoratoare europene autorizare

Incercari materiale radioactive

COMPETENTE

În cadrul laboratorului de Incercari materiale radioactive se executa urmatoare:

 Studii de cercetare:

 • Studii de evaluare a impactului de mediu generat de: Industria extractivă, Industria energetică, Industria mineritului şi a materialelor de construcţii, Gestiunea deşeurilor, Agricultura, etc.;

 • Studii de securitate radiologică pentru industrii cu materii prime nucleare şi nenucleare;

 • Studii de mediu si de risc pentru proiectele privind dezafectarea/închiderea obiectivelor din industria nucleară;

 • Tehnici de reabilitare a terenurilor contaminate şi degradate din   industria miniera în scopul redarii în circuitul agricol şi forestier;

 • Soluţii de reconstrucţie ecologică şi remediere a zonelor afectate de activităţile de explorare/exploatare şi procesare a minereurilor;

Analize si masuratori:

 • Analize de radionuclizi naturali (U, Ra, Th, K) prin spectrometrie gamma, din probe solide (sol, roca, materiale de construcţie, vegetaţie, deşeuri, etc.);

 • Analiza radionuclizilor din materialele de construcţii si determinarea indicelui de radioactivitate (IR) conform articolului 12 (2) din OMS nr. 381/2004;

 • Determină Rn în aer, apă, sol;

 • Masuratori ale dozei debit gamma;

 • Determinări ale descendenţilor Rn în aer (working leavel – WL), destinat industriei miniere uranifere si neuranifere;

 • Determinarea contaminării de suprafaţă;

 • Determinarea contaminării de suprafaţă;

Tehnici și Tehnologii Geo-miniere

Domenii de activitate:

 • Documentaţii necesare proiectării, execuţiei, exploatării şi închiderii obiectivelor miniere;

 • Studii pentru valorificarea materialelor secundare din depozitele de deşeuri rezultate în urma activităţii extractive;

 • Studii de geofizică inginerească;

 • Selectarea formaţiunilor geologice pentru depozitarea deşeurilor periculoase în mediul geologic;

 • Studii de soluţii pentru utilizarea materialelor geosintetice la protecţia şi refacerea mediului;

 • Studii şi soluţii pentru redarea în circuitul economic a terenurilor degradate în urma activităţilor miniere;

 • Tehnologii de extracţie minieră a substanţelor minerale utile;

 • Studii ale proprietăţilor fizico-chmice şi reologice ale rocilor;

 • Evaluarea şi consolidarea stabilităţii construcţiilor subterane.

 • Elaborare documentatii tehnice, programe de lucrari, proiecte si studii de mediu, rapoarte geologice;

 • Elaborare documentatii tehnice, memorii si proiecte pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordurilor necesare pentru executia lucrarilor;

 • Intocmirea documentatiilor geologice (studii geotehnice, expertize geologice, rapoarte de monitorizare a executiilor).

Tehnici și Tehnologii de Procesarea Resurselor Minerale

 • Preparare minereuri; Sfărâmare, măcinare; Clasare;

 • Concentrarea şi sortarea minereurilor: hidrogravitaţional, hidrocentrifugal, pneumatic, prin flotaţia, magnetic, electrostatic, radiometric etc.

 • Brichetarea şi aglomerarea substanţelor minerale, peletizarea;

 • Analize şi teste de preparare a minereurilor;

 • Controlul operaţiilor de preparare  şi luarea probelor;

 • Tehnologii complexe de preparare;

 • Hidrometalurgia metalelor rare, radioactive şi preţioase: dizolvări, leşieri, schimb ionic, adsosrbţie, extracţie lichid-lichid, precipitare, cristalizare, uscare etc.

 • Tehnologii de procesare a deşeurilor;

 • Tratare ape reziduale, ape de mină etc.

 • Micro-producţie: metale preţioase;

 • Procedee de intensificare a operaţiilor unitare în hidrometalurgie;

Tehnici și Tehnologii de Protectia Mediului

Domenii de activitate:

 • Procedee biotehnologice de solubilizare a elementelor utile din minereuri de metale radioactive şi rare;

 • Pretratarea prin procedee de bioxidare a minereurilor de metale preţioase refractare sau de sulfuri polimetalice;

 • Tratarea apelor reziduale industriale prin imobilizarea metalelor grele prin utilizarea bacteriilor sulfat-reducătoare;

 • Biotehnologii pentru de-toxifiearea apelor reziduale contaminante;

 • Procedee biotehnologice de imobilizare a poluaţilor din ape de suprafaţă;

 • Procedee de fito-remediere a terenurilor afectate de extracţia şi procesarea minereurilor de metale rare, radioactive şi minereuri nemetalice.