Loading...

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – (INCDMRR) ICPMRR Bucuresti are ca directii principale de activitate:

 • Cercetari fundamentale si aplicative în domeniul extractiei, procesarii si purificarii uraniului, radioprotectiei si reabilitarii ecologice a mediului afectat de activitatile specifice domeniului;

 • Studii pentru elaborarea strategiilor de diagnoza si prognoza în domeniu;

 • Cercetarea aplicativa si/sau dezvoltarea tehnologica în domeniul valorificarii resurselor minerale;

 • Inginerie si consultanta (probe, masuratori, solutii de reabilitare/ modernizare/ retehnologizare, diagnoza, teste, monitorizari, studii de impact, bilanturi de mediu, analize de risc radiologic si securitate nucleara, puneri în functiune, audituri etc.);

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive ICPMRR Bucuresti, in parteneriat cu agenti economici, alte organizatii de cercetare si universitati ofera expertiza privind stabilitatea structurilor miniere prin analize laborator / in situ / in statii pilot, tehnologii de procesare pentru metale radioactive, pretioase, neferoase si rare, precum si pentru alte resurse minerale.

Rapoarte de activitate

Regulamente

Link-uri utile

Principalele servicii pot fi rezumate după cum urmează:

Studii de Cercetare-Dezvoltare în domeniul resurselor minerale conform următoarelor coduri CAEN și UNESCO:

Cod CAEN:

7219 Cercetare și dezvoltare în  științe fizice și natural—obiect principal de activitate;

7112 Activități dr arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

7120 Activități de testări și analize tehnice;

7211 Cercetare și Dezvoltare în biotehnologie

Cod UNEESCO :

3318.09 Uraniu și minereuri radioactive;

3308.05 Eliminarea reziduurilor radioactive;

3308.10 Tehnologia apelor reziduale;

2506.04 Geologie ambientală;

2506.10 Zăcăminte  minerale.

 • modele de analiză şi decizie pentru modificări structurale, tehnologice şi de management în sectorul uraniului şi al altor resurse minerale, în vederea unei dezvoltări economice şi sociale durabile;
 • tehnologii de valorificare, procesare şi purificare a resurselor primare si secundare de metale radioactive, rare şi/sau preţioase ;
 • tehnologii pentru reducerea impactului negativ asupra mediului, tratarea efluenţilor radioactiv lichizi şi managementul deşeurilor slab radioactive provenite din industria minieră uraniferă şi de procesare a uraniului;
 • structuri şi metode de stocare şi tratatare a deşeurilor slab radioactive;
 • tehnologii neconvenţionale de valorificare şi procesare a resurselor de metale radioactive , rare şi/sau preţioase , tehnologii ecologice specifice;
 • tehnici si tehnologii geo-miniere,prognoze , simulari;
 • studii pentru elaborarea strategiilor de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniului ştiintei şi tehnologiei în sectorul extracţiei şi procesării minereurilor uranifere şi a altor resurse minerale, radioecologia şi reabilitarea mediului inconjurator afectat de activitatăţile specifice domeniului.

Activitaţi de inginerie şi consultanţă din domeniul resurselor minerale:

 • soluţii pentru reabilitarea / modernizarea/ retehnologizarea instalaţiilor de exploatare, procesare şi purificare a uraniului şi a altor resurse minerale;
 • diagnoză, măsuratori, teste, încercări, monitorizări;
 • tehnologii specifice echipamentelor din industria minieră şi de procesare a materiilor prime radioactive;
 • studii de impact, bilanţuri de mediu;
 • analize de risc radiologic şi securitate nucleară.

Activităţi conexe activităţii de cercetare – dezvoltare

 • analize fizico-chimice;
 • microproductie metale pretioase (aur, argint);
 • Teste/recuperare/obținere Au și Ag din surse primare și secundare(minereu, deșeuri , etc.) prin procedee hidrometalurgice;
 • Prospecțiuni electrometrice, magnetometrice și georadar;
 • Studii și documentații pentru prospecțiuni/explorare zăcăminte:
  • Studii de fezabilitate;
  • Plan de dezvoltare;
  • Plan de refacere a mediului;
  • Plan de incetare a activitatii, etc.
 • Prelevare probe din iazuri decantare prin Sonda Auger Kit;
 • Evaluari de resurse minerale din depozite primare și secundare;
 • Analize granulometrice prin metode columtrice și laser;
 • Concentrare elemente utile prin :
  • Flotație;
  • Gravitațional (mese de concentrare clasice și tip Gemeni pentru Aur);
  • Hidrocentrifugare pe concentratoare tip KNELSON, MUTTY GRAVITY SEPARATORS MOZLEY (MGS – MOZLEY);
 • Analize privind potențialul de generare al apelor acide;
 • Elaborare documentatii tehnice, programe de lucrari, proiecte si studii de mediu, rapoarte geologice;
 • Elaborare documentatii tehnice, memorii si proiecte pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordurilor necesare pentru executia lucrarilor;
 • Intocmirea documentatiilor geologice (studii geotehnice, expertize geologice, rapoarte de monitorizare a executiilor).
 • Transport surse radioactive (închise și deschise) – autorizat CNCAN

STRATEGIE INCDMRR ICPMRR