Program: Planul national pentru cercetare- dezvoltare si inovare II –Parteneriate in domeniile prioritare

CONTRACT 31-093

Directia de cercetare : D3- Mediu

Competitie:  iunie 2007

Proiect nr.: 31093

Durata : sepembrie 2007 – Noiembrie 2010

 

Titlul:

CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA BARIERELOR REACTIVE LA TRATAREA APELOR REZIDUALE REZULTATE LA UZINELE DE PROCESARE A MINEREURILOR URANIFERE – URTECH

 

Autoritatea contractanta : Centrul National de Management Proiect – CNMP

 

Coordonator de proiect : Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si

Resurse Radioactive Bucuresti- ICPMRR, Romania

  Director de proiect : drd.ing. Antoneta Filcenco – Olteanu, e-mail: afilcenco@icpmrr.ro

 

 

 

Partener 1: Universitatea Bacau- UBC, Romania

Responsabil proiect:     conf. dr. Denisa Ileana Nistor

 

 

Partener 2: Universitatea Al.I.Cuza Iasi -UAIC , Romania

Responsabil proiect:     prof. dr. Mircea Palamaru

 

 

Partener 3: SC ECOPROIECT SRL -ECO, Romania

 Responsabil proiect:     fiz. Cristina Niculescu

 

Scopul acestui proiect complex il constituie elaborarea, in parteneriat , a unei ecotehnologii moderne de epurare , la sursa, a apelor reziduale provenite de la o uzina de procesare alcalina a minereurilor de uraniu la nivelul impus de normele emise de CNCAN, in vederea evitarii contaminarii  apelor de suprafata sau a panzei freatice. In conformitate cu politica UE ,si implicit a tarii noastre, in privinta utilizarii durabile a apei  ( Directiva Cadru Apa,2000/60/EC), obiectivul major il reprezinta reducerea in timp a incarcaturii contaminante din apele uzate.De aici obligativitatea agentilor industriali  de a pretrata efluentii inainte de deversare( at-source discharge reduction) in scopul reducerii incarcaturii de elemente potential toxice in proportie de 50-90%.

Procedeul tehnologic propus de utilizare a barierelor reactive reprezinta  o ecotehnologie deoarece  este o metoda pasiva de tratare a apelor poluate (fara aport energetic si constructii la suprafata),iar  poluantii sunt transformati intr-o forma acceptabila pentru mediu.

Caractrerul complex se refera la implementarea unui  procedeu modern de depoluarea a apelor uzate avand o compozitie complexa  cu ajutorul unor  materiale nanostructurate  specifice pentru  retinerea componentelor poluante. Ca obiective urmarite proiectul implica realizarea, in parteneriat a structurilor de nanomateriale, caracterizarea si determinarea performantelor cestora, determinarea staticii si cineticii de retinere a  agentilor poluanti prin  procedeul selectat, determinarea componentelor  barierei  reactive,realizarea modelului experimental de coloana de percolare, experimentarea in conditii naturale a procedeului, elaborarea tehnologiei si a parametrilor de proces si demonstarea

Obiective specifice :

Etapa I – realizata

 Documentare si enumerare de solutii tehnologice privind utilizarea materialelor nanostructurate in conceperea barierelor reactive pentru epurarea apelor reziduale; caracterizarea fizico- chimica si monitorizarea compozitiei apelor reziduale- 15.12.07

 • Documentare si enuntare de solutii privind  sinteza , caracterizarea si posibilitaea utilizarii materialelor nanostructurate in componenta barierelor reactive.
 • Caracterizarea fizico-chimica si monitorizarea compozitiei apelor reziduale.
 • Analiza si selectionarea tehnicilor de realizare a coloanelor de percolare

 

Etapa II : realizata

Identificarea componentelor reactive optime ale barierei functie de tipul de poluanti prezenti ; sinteza , caracteri-zarea si testarea capacitatilor de depoluare a materialelor nanostructurate- 30.11.08

 • Sinteza in faza laborator  si caracterizarea matrialelor nanostructurate
 • Testarea in laborator a capacitatii de depoluare a matrialelor nanostructurate sintetizate.
 • Elaborarea documentatiei de concepere a coloanelor de percolare, proiectare model experimental de laborator
 • Diseminarea rezultatelor cercetarii,schimb de buna practica.

 

Rezumatul etapei

Pentru decontaminarea prin  precipitare reductiva cercetarile s-au focalizat pe sinteza si utilizarea nanocompusilor fierului zerovalent ,iar pentru decontaminarea prin adsorbtie s-au studiat materialele argiloase nanostructurate.

Din grupa materialelor bazate pe fier nanostructurat au fost sintetizate si caracterizate :

 • fierul zerovalent nanostructurat prin metoda reducerii cu borohidrura a sarurilor solubile care conduce la obtinerea unor particule cu dimensiunea de 211 nm conform caracterizarii realizate cu Zetasizer Nano -ZS ZEN 3600 .
 • fier nanostructurat depus pe suport solid si anume:  carbune activ   Purolite tip AG 20G, rasina Purolite C 160 si comparativ rasina comerciala Purolite ARSEN -X np; caracterizarea prin metoda microscopiei electronice de transmisie indica depunerea fierului nanostructurat pe cel doua tipuri de suport solid.

Din grupa materialelor argiloase au fost utilizate argile montmorillonitice modificate de provenienta romaneasca( Valea Chioarului).

Au fost obtinute argile stâlpuite cu polihidroxid de Al , polihidroxid  de Fe(III) si polihidroxid de Cu(II). Caracterizarea s-a efectuat cu microscopie electronică cu baleaj, difracţia cu raze X, măsurarea suprafeţei specifice (metoda B.E.T). Evidentierea proprietatilor de suprafata s-a realizat cu ajutorul masuratorilor realizate cu instalatia de termodesorbtie programata.

Testele efectuate in vederea stabilirii capacitatii de depoluare a materialelor sintetizate au condus la urmatoarele concluzii:

 1. a) capacitatea de depoluare a materialelor pe baza de fier nanostructurat este direct proportionala cu cantitatea de fier nanostructurat prezent in materialul reactiv cat si de proprietatile adsorbtive ale suportului:
 • pentru uraniu valorile coeficientului de distributie sunt legate atat de continutul de fier nano din materialul reactiv cat si de proprietatile adsorbtive ale materialului reactiv. Cel mai eficient s-a dovedit a fi rasina  Purolite ARSEN -X np coeficientul de distributie indica o cumulare a cantitatii de nanofier depus pe rasina cu proprietatile adsorbtive pentru uraniu a rasinii macroporoase utilizate.
 • in cazul molibdenului , , singurul material reactiv continand nanofier , dintre cele testate, care poate elimina molibdenul este compusul care contine carbune activ. De fapt, carbunele activ este cel care adsoarbe molibdatul din solutie, imobilizand-ul.
 • degradarea ionului azotat este direct proportionala cu cantitatea de nanofier prezenta in materialul reactiv.
 • testele privind  viteza de indepartare a uraniului  cu ajutorul nanofierului din apele reziduale indica ca cinetica cea mai buna o are rasina ARSEN -X np , dupa numai 24 ore continutul de uraniu scade la 0,096 mgU/l.
 • testele pe coloana utilizand rasina Purolite ARSEN -X np au urmarit determinarea debitului optim , studiul influentei concentratiei initiale asupra incarcarii rasinii si cinetica de incarcare. S-a concluzionat ca debitul optim este de 3 BEV/h, incarcarea rasinii este evident influentata de concentratia uraniului ajugandu-se la o incarcare de  35,23 gU/l rasina  pentru solutia de alimentare  cu 175 mgU/l . Studiul cineticii de incarcare cu uraniu arata ca dupa  4800 BEV-i (48 l de solutie cu un continut de uraniu de 1.16 mg/l ) rasina s-a incarcat cu 5,32 gU/l rasina, continutul de uraniu in efluent fiind la valori sub limita de detectie pana la 4440 BEVi , apoi  crescand  spre valoarea concentratiei uraniului  din alimentare.
 1. b)  capacitatea de depoluare a materialelor pe baza de argile stalpuit a fost studiata cu ajutorul testelor cinetice  din solutii continand  cationi de uranil, urmarindu-se influenta temperaturii asupra evoluţiei în timp a gradului de schimb ionic a cationului UO2+ în varianta reactorului discontinuu cu agitare -regim dinamic. S-a inregistrat o capacitate relativ mare de retinere a cationilor poluanti pe argila cationica stalpuita cu cupru, functie de temperatura.  Pentru un timp de contact limitat: argila-solutie poluanta, argila stalpuita cu polihidroxicationi de cupru prezinta o capacitate de retinere cationi superioara, ceea ce dovedeste ca prin stalpuire creste foarte mult porozitatea, suprafata de schimb ionic si accesibilitatea cationilor poluanti la suprafata argilei. Argilele stalpuite cu polihidroxi cationi prezinta o aciditate de suprafata relativ ridicata, ceea ce le confera proprietati importante in procesele de depoluare. Prin marirea vitezei de difuzie si retinere a cationilor de uranil in structura argilei se accelereaza si eficientizeaza procesul de depoluare radioactiva a apelor uzate. Argilele montmorillonitice cationice stalpuite cu polihidoxi cationi de cupru se realizeaza un proces de depoluare cu o eficacitate de 99,99%, ceea ce inlatura riscurile de ramanere in ape a cationilor radioactivi.

Pentru elaborarea documentatiei  de concepere a coloanelor  de  percolare si proiectare  model experimental de laborator  s-a intocmit caietul de sarcini si s-a elaborat documentatia tehnica  de realizare a bateriei de coloane.

Diseminarea si schimbul de buna practica s-a realizat prin organizarea unei conferinte internationale, lucrari stiintifice prezentate la manifestari interne si internationale, masa rotunda si reuniuni tehnice.

 

Etapa III : realizata

Conceperea barierei reactive si selectarea materialelor constitutive – 15.09.09

 

 • Realizarea modelului experimental al coloanei de percolare
 • Diseminarea rezultatelor obtinute, schimb de buna practica

 

Rezumatul fazei:

 

 In aceasta etapa cercetarile s-au focalizat in primul rand pe realizarea modelului experimental ceea ce cuprinde pe langa realizarea fizica a instalatiei de tratare a efluentilor uraniferi contaminati, conceperea barierei reactive si caracterizarea efluentului care va fi vehiculat prin aceasta  instalatie.

Pentru decontaminarea prin precipitare reductiva cercetarile s-au focalizat pe sinteza si utilizarea nanocompusilor fierului zerovalent, iar pentru decontaminarea prin adsorbtie s-au studiat materialele argiloase nanostructurate.

Conceperea barieierei reactive a avut la baza cercetarile efectuate in etapele anterioare si astfel au fost selectate ca materiale constitutive ale barierei reactive urmatoarele:

Rasina  Purolite ARSEN -X np – testele privind  viteza de indepartare a uraniului  cu ajutorul nanofierului din apele reziduale indica faptul ca cinetica cea mai buna o are rasina ARSEN -X np , dupa numai 24 ore continutul de uraniu scade de la 1,16 mg/l la 0,096 mg/l;

Argila cationica stalpuita cu cupru – capacitatea de depoluare a materialelor pe baza de argile stalpuite a fost studiata cu ajutorul testelor cinetice  din solutii continand  cationi de uranil, urmarindu-se influenta temperaturii asupra evoluţiei în timp a gradului de schimb ionic a cationului UO2+ în varianta reactorului discontinuu cu agitare – regim dinamic. Argilele montmorillonitice cationice stalpuite cu polihidroxicationi de cupru realizeaza un proces de depoluare cu o eficacitate de 99,99%, ceea ce inlatura riscurile de ramanere in ape a cationilor radioactivi.

– Pe baza documentatiei tehnice s-a realizat instalatia experimentala cu urmatoarele caracteristici:

Dimensiuni de gabarit (L x l x H): 810 x 143 x 610 mm;

Dimensiuni coloane : Ø = 30 mm; H = 500 mm;

Coloana din sticla are urmatoarele caracteristici:

diametrul; Ø=30 mm;

lungime: 500 mm;

capace: infiletabile, prevazute cu site fine, din material inoxidabil, pentru stoparea pierderii de material reactiv.

Pozitie montare: verticala

Robineti – din sticla:

cu doua cai (pentru acces)

trei cai (pentru prelevare probe).

Presiune maxima in sistem: 2 bar

Debit: reglabil intre 0,1…2,5 l/min.

Reglare debit: reglaj fin si afisare valoare debit.

Caracteristicile tehnice ale pompei dozatoare alese:

Tip: pompa cu diafragma

Tip motor: motor DC cu magnet permanent

Alimentare: 24 V c.c.

Debit maxim: 2,5 l/min

Tub de conexiune: Ø = 9 mm

Greutate neta : 420 g

Functionare: pozitie orizontala

– In ceea ce priveste caracterizarea compozitiei apelor reziduale  provenite de la uzina de procesare a minerurilor uranifere sunt prezentate principalele surse de solutii poluante care ajung in iazul uzinal, precum si caracteristicile probelor prelevate de-a lungul desfasurarii proiectului.  Prin monitorizarea  compozitiei apei de iaz s-a constatat ca depasirile fata de NTPA 001/2002 se realizeaza la urmatorii parametrii : pH, materii totale în suspensie, continutul de carbon de natura organica,  compusi cu azot (azot amoniacal, azot total, azotati, azotiti), substante extractibile în eter de petrol, molibden, uraniu  si cloruri.

Diseminarea si schimbul de buna practica s-a realizat prin organizarea unei conferinte internationale, lucrari stiintifice prezentate la manifestari interne si internationale, masa rotunda si reuniuni tehnice.

 

Etapa IV: 4. realizata

 Testarea in laborator a materialelor selectate – 15.12.2009

 

Efectuarea testelor de percolare;

Prelucrarea matematica a rezultatelor obtinute

 

Rezumatul etapei:

In lucrare sunt prezentate cercetarile intreprinse privitor la testarea capacitatii de depoluare a materialelor selectate, la tratarea apelor poluate provenite de la uzina de prelucrare alcalina a minereurilor uranifere.

Modul de realizare a obiectivului propus a constat in:

caracterizarea materialelor utilizate la realizarea barierelor permeabile si anume:

►  rasina Purolite Arsen Xnp

► carbunele activ Purolite AC-20G pe care s-a depus fier zerovalent;

► argila montmorillonitica stalpuita (< 0,5 mm) in amestec cu un zeolit din zona Slanic Prahova.

Realizarea testelor de percolare utilizand instalaţia experimentală realizata in acest scop in etapa anterioara a proiectului. S-au incarcat cele trei coloane din sticla astfel: prima cu rasina PUROLITE Arsen Xnp , a doua  cu carbune PUROLITE AC-20G  dopat cu nanoparticule de fier, iar a treia cu un amestec de zeolit de Slanic Prahova cu argila montmorilonitica stalpuita.  Fiecare coloana a avut diametrul interior de 0,030 m ( <!–[if !vml]–>d=030m) si  lungimea de 0,50 m (Lc= 0,5 m). Testele de percolare au fost realizate prin programare factorială de tip <!–[if !vml]–>2n în care, ca factori naturali ai procesului, au fost selectati debitul de curgere a apei prin stratul de schimbator, volumul total de material reactiv şi pH-ul apei reziduale, iar ca raspunsuri ale procesului, timpul de strapungere, timpul de saturatie si eficienta procesului de schimb ionic;

Prelucrarea matematica a rezultatelor obtinute prin dezvoltarea unor modele statistice care exprima influenta a 3  factori importanti ai  procesului ( debitul de curgere a lichidului prin strat, inaltimea stratului de schimbator – prin volumul acestuia-  respectiv pH-ul) asupra volumului de apa procesata pana la strapungere, respectiv pana la saturare, cat si asupra eficacitatii utilizarii rasinii. S-au ridicat curbele de strapungere procedand la adimensionalizarea acestora si apoi la calculul numeric, pentru fiecare caz, a gradului de saturare a materialului reactiv, respectiv a eficientei schimbului ionic. Pentru fiecare din contaminantii considerati (uraniu, molibden si azotati) s-a determinat volumul specific de apa decontaminata obtinuta pana la strapungerea, respectiv pana la saturarea materialelor reactive. Aceste valori,  impreuna cu eficienta utilizarii materialelor reactive, au fost corelate functie de factorii procesului.

Adaptarea acestor relatii astfel incat ele sa  raspunda si  la alte concentratii decat cele folosite in experimente si chiar la o alta compozitie, face posibila utilizarea lor in procese de dimensionare, respectiv evaluare tehnologica.

 

 

 

Etapa V. realizat

Elaborarea tehnologiei si a parametrilor de proces, demonstarea functionalitatii barierei in conditii naturale la nivel laborator- 01.11.2010

 

Elaborarea tehnologiei

Diseminarea rezultatelor cercetarii

 

Pe baza cercetarilor efectuate  se va elabora modelul conceptual al unei eco-tehnologii moderne de epurare, la sursa, a apelor reziduale provenite de la o uzina de procesare alcalina a minereurilor de uraniu, in vederea evitarii contaminarii  apelor de suprafata sau a panzei freatice.

Ecotehnologia inovativa elaborata are drept scop decontaminarea apelor reziduale provenite de la o uzina de procesare a minereurilor de uraniu şi încadrării calităţii apei reziduale ce va fi deversată în resurse naturale de apă, în prescripţiile NTPA-001/2002.

Tehnologia se bazează pe utilizarea barierelor reactive ce au drept componenete reactive materiale nanostructurate specifice tipurilor de poluanti prezenti in apa tratata.

Cercetarile efectuate in vederea stabilirii materialelor utilizate pentru realizarea barierelor au permis selecţionarea răşinii Purolite ArsenXnp, care va retine cea mai mare parte din uraniu, carbunele Purolite tip AC 20G dopat cu fier zerovalent, care retine molibdenul si argila montmorilonitica stalpuita cu cupru care va retine atat uraniu cat si azotatii prezenti in apa supusa decontaminarii.

Granulatia fina a argilei montmorillonitice stalpuite (< 0,5 mm) care perturba regimul de curgere prin coloana in sensul ca il incetineste semnificativ, a impus amestecarea acesteia cu alt material natural cu proprietati adsorbtive si anume un zeolit din zona Slanic Prahova.

Pentru atingerea obiectivului propus s-au stabilit parametrii tehnologici optimi de proces; s-au elaborat schemele de flux tehnologic pe operatii si pe utilaje; s-a elaborat manualul de prezentare a tehnologiei.

Ecotehnologia propusa, de tratare a apelor prevenite de la o uzina de procesare a minereurilor de uraniu prin utilizarea barierelor reactive avand drept componenete reactive materiale nanostructurate, isi va gasi aplicatia pe scara larga datorita avantajelor pe care le prezinta.

Caracterul „pasiv„ al procedeului prin evitarea contaminarii suplimentare, costuri de functionare reduse datorita solutiilor tehnice simple, ecologizarea eficienta a apelor reziduale cu continut de metale grele si radioactive, sunt numai cateva din avantajele ecotehnologiei.

Beneficiile ce se estimeaza a se obtine dupa implementarea proiectului sunt: reducerea impactului functionarii sau a conservarii instalatiilor nucleare asupra mediului ambiant; aducerea apelor uzate in parametri calitativi care sa permita incadrarea lor in clasa apelor „curate” in timp extrem de redus.

 

 

Diseminare rezultate :

 

TITLUL  ARTICOLULUI/ VOLUMULUI /

COMUNICĂRII ŞTIINŢIFICE

NUME AUTORI  

REVISTA *)/

VOLUMUl /AN /PAGINA/ ISSN/ISBN/ EDITURA IN CARE  A APARUT /

CONFERINTA   LA CARE   S-A COMUNICAT

 

Depollution of uranyl polluted waters using pillaring clays Nistor I.D., Miron N.D Journal of Thermal Analysis and Calorimetry vol.89, nr.3, 2008, p.977-981; ISSN 1388-6150
Metal removal through synergic coagulation –flocculation using an optimized chitosan– montmorillonite system Assaad E., Azzouz A., Nistor D., Ursu A.V., Sajin T., Miron D.N., Monette F., Niquette P., Hausler R. Applied Clay Science Volume 37, Issues 3-4, 2008, p. 258-274; ISSN: 0169-1317

 

Thermogravimetric analysis of layered double hydroxides with chloramphenicol and  salicylate in the interlayer space Mihaela Frunza, Gabriela Lisa,  M. I. Popa, N. D. Miron,  Denisa Ileana Nistor Journal of Thermal Analysis and  Calorimetry Vol. 93, nr. 2, 2008, p. 373–379 ISSN 1388-6150
Characterization and  utilization of commercial clay for ammonia adsorption. Influence of operating parameters on gas retaining Ursu A.V., Gros F., Nistor I.D., Djelveh G. Revista de Chimie, vol. 59, nr. 10, 2008 p. 1067-1072, ISSN: 0034-7752
Studiul imobilizarii uraniului din ape poluate radioactiv, de catre materiale reactive utilizabile in bariere permeabile reactive R. Radulescu, E. Panturu,A. Filcenco-Olteanu, M.Flucus XXX-th Romanian Chemistry Conference 8-10oct.2008, p.273 ISBN 978-973-750-124-0
Studiul unor proprietati ale materialelor neconventionale argiloase utilizate in intensificarea proceselor de depoluare a mediului D. I. Nistor, N. D. Miron, A. V. Ursu, A. V. Arus , A. M.Mares, I.Siminiceanu, Abdelkrim Azzouz XXX-th Romanian Chemistry Conference 8-10oct.2008, p.273 ISBN 978-973-750-124-0
Synthesis and characterization of organic phase gold nanoparticles obtained through chloroaurate ions reduction with sodium citrate A. Filcenco-Olteanu , R. Radulescu, E. Panturu 10thInternational Chemical and Biological  Engineering Conference, 2-7 sept. 2008, Braga , Portugal,p.465 ISBN978-972-97810-4-9
Aspects regardant la speciation de l’uranium dans les eaux de mine E.Panturu, R. Radulescu , Gh. Jinescu, A. Filcenco-Olteanu. L. Ciobanu, N. Groza , Gh. Filip, M. Flucus, L. Grigoras Int.Conf. of Applied Sciences, Chemistry and Engineering Chemistry , CISA 2008,Bacau Slanic Moldova, 4-6 Apr. 2008 p.28-35 ISBN 978-973-1833-86-6
’’ ZERO-VALENT IRON USED FOR RADIOACTIVE WASTE WATER TREATMENT’’-

 

N.Groza, R. Radulescu, E.Panturu, A. Filcenco-Olteanu, A 11 editie a Zilelor Academice Timisene , Mai 2009, pag.115 ,ISBN 978-973-52-0630-7, Ed. Academiei;
„PRÉPARATION ET CARACTÉRISATION DES FERRITES DE NI ET MN OBTENUES PAR RÉACTION DE COMBUSTION”, ,

 

Alexandra Raluca IORDAN, M. N. Palamaru, M. Airimioaei, Premier Colloque Francophone sur Les Materiaux, Les Procedes Et L’environnement 31.05-06.06.2009, Buşteni, România
RADIOACTIVE WASTE WATER DECONTAMINATION USING ZERO-VALENT IRON N.Groza, E. Panturu, A. Filcenco-Olteanu, 1st International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium, Grecia, iunie 2009,pag.37;
ECOLOGICAL SOLUTIONS OF CONTAMINATED ENVIRONMENT REMEDIATION FROM URANIUM MINING ACTIVITIES IN ROMANIA” , N.,Groza, P.D.Georgescu, E.Panturu, A. Filcenco-Olteanu The XIII Balkan Mineral Processing Congress Bucharest , Romania 2009, Vol II pag.899, ISBN 978-973-677-161-3, Ed.Focus -Petrosani;
„URANIUM WASTE WATER DECONTAMINATION USING ZERO-VALENT IRON”, N.Groza, E. Panturu, A. Filcenco-Olteanu , 42nd IUPAC CONGRESS , Glasgow , UK, august 2009 pag.P407­_011, Ed.RSC Advancing the Chemical Sciences;,
4-th International „SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF DOUBLE PEROVSKITE OXIDES IN Sr2NixCo1-xWO6 SERIES”, Mircea Nicolae PALAMARU, Alexandra Raluca IORDAN, Karin POPA, Maria ALEXANDROAEI, Conference on the Enviromental Effects of Nanoparticles and Nanomaterials Viena 6-9 sept 2009;
„Pasive treatment for environmental bioremediation from uranium mining activities in Romania” la al „ 16th  Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering – RICCCE” Sept. 2009, N. Groza, A. Manescu, E. Panturu, A. Filcenco- 0lteanu , R.I.Panturu 16th  Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering – RICCCE” Sept. 2009, pag. SIV 202, Ed. Printech Bucuresti, ISBN 978-606-521-349-4.
Uranium wastewater treatment using wetland system N. Groza, Al. Manescu, E. Panturu, A. Filcenco – Olteanu, R.I Panturu, C. Jinescu, Revista de Chimie, Vol. 61, nr.7, iulie 2010, p. 680-684, ISSN 0034-7752, cotata ISI,
Comparative study on nanomaterials characteristics obtained from raw montmorillonite clay and purified montmorillonite clay N. Platon, I. Siminiceanu, I.D.Nistor, N.D.Miron The Annals Of The ,,Dunarea De Jos” University of Galati Fascicle II- Mathematics, Physics, Chemistry, Informatics Year III (XXXII), 2010, p. 421 – 425, ISSN – 2066 – 7124. Alte baze de date internationale
Synthesis of zerovalent iron used for the radioactive contaminated water treatment” A. Filcenco-Olteanu, E. Panţuru, R.I. Panturu, R. Radulescu, Ghe. Jinescu Buletin Stiintific Serie B: Chimie si Stiinta Materialelor, ISSN 1454-2331, Alte baze de date internationaleacceptat spre publicare,  2010
Synthesis and characterisation of nanocristalline Zn ferrites substitued with Ni T.Slătineanu, A.R.Iordan, M.N.Palamaru, O.F.Călţun, V. Gafton, L. Leontie, Materials Research Bulletin, ISSN:0025-5408, cotata ISI, acceptat spre publicare 2010,
Preparation and characterization of new products obtained by pillaring process, Platon N., Siminiceanu I., Nistor I.D.,.Miron N.D., Revista de Chimie , ISSN 0034-7752, cotata ISI acceptat spre publicare 2010
Ecological solutions of contaminated environment remediation from uranium mining activities in Romania E. Panturu, A. Filcenco-Olteanu, N. Groza Conferinta Internationala de Stiinte Aplicate, Chimie si Inginerie Chimica-CISA 2010, Bacau-Slanic Moldova, 8 – 11 aprilie 2010, ISSN 2066-7817 , Ed. Alma  Mater, Bacau;
Utilizarea barierelor reactive la tratarea apelor reziduale rezultate la uzinele de procesare a minereurilor uranifere A. Filcenco-Olteanu, Masa rotunda in cadrul Conferintei Internationale de Stiinte Aplicate, Chimie si Inginerie Chimica-CISA 2010, Bacau-Slanic Moldova, 8 -11 aprilie 2010.
Uranium immobilization on reactive material using RPB A. Filcenco-Olteanu , E. Panturu, R. Radulescu 7th European Congress of Chemical and Process Engineering Praga, CHISA, 28 aug.-2 sept ,2010 –  p. 2010, ISBN 978-80-02-02250-3
Radioactive waste water decontamination using zerovalent iron A. Filcenco-Olteanu , E. Panturu, R.I. Panturu, Gh. Jinescu, N. Groza , 11th international UFZ-Deltares/TNO Conference on Management of Soil, Groundeater & Sediments, 22-24.sept 2010, Proceeding, Salzburg Austria, ISBN 978-3-00-032099-6
The influence of the combustion agent on zinc ferrite properties T. Slătineanu, A. R. Iordan, M. N. Palamaru, O. F.Călţun, L. Leontie, N. Apostolescu, Conferinta Internationala a Societatilor de Chimie din Tarile S-E Europene – ICOSECS 7 – 15-17 septembrie 2010, Bucurest
The synthesis, characterization and properties study of zinc ferrite substitued with magnesium Tamara Slătineanu , Alexandra R. Iordan, Mircea N. Palamaru, Ovidiu F.Călţun, Liviu Leontie, Conferinta Nationala de Fizica, Iasi, 23-25 septembrie 2010.

 

 

 

 

Partners: