Name of the program: PLAN SECTORIAL
Duration: 10. 2015-12.2016
Competition: 2015
Contacting Authority: MECS/ANCSI
Project Coordinator: INCDMRR ICPMRR București
Project Manager:
Dr.ing. Marius Zlăgnean

Parteneri

 • COINSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE,
  Director  general Dr. Ing. Gheorghe CRUȚU
  Director Proiect  Dr. ing. Marius ZLAGNEAN
 • P 1INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE
  Director  general  Dr. ing. Teodor VELEA,
  Responsabil proiect Dr. ing. Teodor VELEA,
 • P 2SC ICTCM – INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII MASINI
  Director general ec. Gheorghe LIFU,
  Responsabil proiect ing. Valeriu AVRAMESCU
 • P 3 – INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICA – ICCF
  Director general  Dr.ing. Misu MOSCOVICI,
  Responsabil proiect  Caterina TOMULESCU

Main objective:

Obiectivul general al proiectului este acela de a Identifica și promova direcțiile și obiectivele de cercetare care pot contribui la dezvoltarea unor solutii tehnologice originale, inovative, pentru creșterea eficienței în evaluarea, exploatarea si valorificarea zacamintelor de substante minerale non-energetice cu accent pe minereurile nemetalifere, minereurile auro-argentifere și rare.

Project supported co financed by:

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice/ Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

PLAN DE REALIZARE AL PROIECTULUI

Etape/ Activităţi Termene Rezultate/

Documente de prezentare a rezultatelor

Etapa I -2015

Identificarea principalelor resurse primare şi secundare nonenergetice

10.12. 2015 Raport privind stadiul actual al productiei si valorificarii precum si al potentialului de dezvoltare al sectorului
Activitatea I.1 Asigurarea bazei logistice – grupuri de lucru, principalii colaboratori, criterii baza de date – definirea metodelor de lucru, identificarea resurselor de informare
Activitatea I.2 Tendinte actuale in exploatarea si valorificarea resurselor minerale nonenergetice.
Activitatea I.3. Evaluarea stadiului si a tendintelor de evolutie a biotehnologiilor aplicate in industria mineritului metalelor.
Activitatea I.4. Situaţia actuală a resurselor primare şi secundare în România
Activitatea I.4.1. Activitatea geologică şi minieră: resurse explorate, exploatate si perimetre inchise (primare şi secundare).
Activitatea I.4.2. Baza de date: resurse nonenergetice în România
Activitatea I.5. Tehnici şi tehnologii specifice aplicate în România
Activitatea I.6. Prognoza evoluţiei cererii şi ofertei pentru principalele resurse nonenergetice
Etapa a II-a 2016

Analiza şi evaluarea perimetrelor, stabilirea directiilor strategice si a obiectivelor prioritare pentru activitatea de exploatare a resurselor nonenergetice.

01.06.2016 Raport privind directiile strategice si obiectivele prioritare pentru activitatea de extractie si valorificare, pe categorii de resurse si producatori, in perioada 2016-2030
Activitatea II.1. Analiza şi evaluarea perimetrelor cu potenţial de valorificare (cu accent pe minereurile auro-argentifere, metale neferoase si metale critice)
Activitatea II.2. Scenarii posibile privind potentialul de dezvoltare a sectorului resurselor minerale nonenergetice si analiza SWOT a acestora.
Activitatea II.3. Analiza posibilităţilor de valorificare complexă a resurselor minerale aflate în exploatare şi a celor cu conţinut scăzut în condițiile creșterii performanțelor tehnologice a echipamentelor de procesare conform BAT/BREF și a directivelor UE și a evoluției prețurilor materiilor prime.
Activitatea II.4. Activitatea geologică şi minieră: prezent şi predicţie pentru realizarea unor activităţi ecoeficiente stabile: producţie – marketing;
Activitatea II.5 Implicaţiile de mediu generate de activităţile geologice/miniere/metalurgice Tehnici si tehnologii alternative cu impact redus asupra mediului.
Activitatea II.6 Impactul social al al activitatiilor miniere si metalurgice.
Activitatea II. 7 Analiza posibilitatilor de obtinere si utilizare a unor consortii microbiene inalt performante pentru recuperarea metalelor din zacaminte cu continut scazut  si/ sau pentru depoluarea solurilor contaminate cu metale grele sau radioactive
Activitatea II.8. Propuneri de programe de investigare a noi resurse de minereuri, programe de retehnologizare şi modernizare, investiţii noi.
Etapa a III-a 2016

Stabilirea direcţiilor strategice şi a obiectivelor prioritare ale cercetării-dezvoltării şi inovării din domeniul resurselor minerale nonenergetice pentru perioada 2016-2020

10.12.2016 Raport privind stabilirea direcțiilor strategice și a obiectivelor prioritare ale cercetării-dezvoltării şi inovării în domeniul exploatării şi valorificării resurselor minerale nonenergetice    în perioada 2016-2020

– Raport privind dezbaterea documen-telor rezultate privind stabilirea directiilor strategice si a obiectivelor prioritare ale cercetării-dezvoltării şi inovării în domeniul exploatării şi valorificării resurselor minerale nonener-getice    în perioada 2016-2020

Activitatea III.1. Evaluarea potenţialului de cercetare în domeniu, în sectorul public şi în sectorul privat
Activitatea III.2.  Pilonii activităţilor de cercetare – dezvoltare din domeniu. Predicţii: direcţii de dezvoltare inovativă de succes
Activitatea III.3  Direcţiile strategice şi obiectivele prioritare de cercetare-dezvoltare şi inovare din domeniul resurselor minerale pentru perioada 2016-2020.
Activitatea III.3.1. Propuneri privind direcţiile strategice şi obiectivele prioritare, precum şi modul de realizare al acestora în

funcţie de potenţialul cercetării româneşti şi de priorităţile în domeniu asumate prin politica naţională şi europeană

Activitatea III.3.2. Organizarea de consultări şi dezbateri cu principalele companii publice şi private din domeniu pentru stabilirea obiectivelor de cercetare-dezvoltare şi inovare necesare pentru modernizare şi dezvoltare. Diseminare rezultate.
Activitatea III.4. Influente asupra directiilor strategice de dezvoltare a potentialului de cercetare in functie de noile tehnologii aplicate si aplicabile in domeniu
Activitatea III.5. Determinarea acţiunilor cheie pentru implementarea obiectivelor strategice propuse şi elaborarea planului de implementare
Activitatea III.6.   Raport privind stabilirea direcțiilor strategice și a obiectivelor prioritare ale cercetării-dezvoltării şi inovării în domeniul exploatării şi valorificării resurselor minerale nonenergetice    în perioada 2016-2020