Director program nucleu ”DERMIN” dr.ing Gheorghe Cruțu

Obiectiv 1: Tehnici şi tehnologii ecologice pentru punerea in evidenţă şi valorificarea resurselor minerale primare şi secundare

  1. Titlu proiect : PN16050102 Cercetări privind posibilitatea recuperării aurului din iazurile de steril și aluviunile raurilor adiacente exploatărilor aurifere din zona munților apuseni

Rezultate estimate Estimarea unor posibile resurse de aur cantonat în depozitele de steril și în nisipurile aluvionare din râurile adiacente;-elaborarea unei tehnologii de obținere a concentratelor aurifere cu conținut ridicat de aur.

Obiectiv 2 :Optimizarea metodelor de modelare și predicție a unor fenomene specifice domeniului geo-minier

  1. Titlu proiect PN 16050201 Analiza riscului de alunecare a depozitelor cu deşeuri miniere uranifere prin metode directe şi indirecte in condiţiile intensificării fenomenelor naturale extreme

Rezultate estimate Intocmirea unei baze de date cu suport GIS; realizarea unei platforme GIS; metodologie noua de abordare a problematicii riscului la alunecare.

Obiectiv 3 : Remedierea ecologică, reducerea impactului şi riscului radiologic asupra mediului şi populaţiei

  1. Titlu proiect PN 16050301 Modalităţi şi mecanisme de reducere a poluării mediului, datorită proceselor de migrare a radionuclizilor, rezultaţi la prelucrarea substanţelor minerale energetice

Rezultate estimate Analiza decizională privind relaţia cauza-efect a bio cumulării metalelor în sol; caracterizarea probelor de sol, echilibru şi cinetica absorţiei uraniului în sol;  model experimental de fitoremediere a solului contaminat cu radionuclizi

  1. Titlu proiect PN 16 050304 Impactul asupra mediului înconjurător și evaluarea riscului radiologic datorat unor perimetre miniere uranifere afectate de fenomene meteorologice extreme

Rezultate estimate Caracterizare perimetru și stabilire grupuri critice de populație,  caracterizare surse de poluare, metodologia de evaluare a risculuiradioactiv

  1. Titlu proiect PN 16 050305 Măsurători ale elementelor radioactive în albiiile pârâurilor Primatar şi Grinţieşul Mare, în râurile Bistriţa şi Bistricioara şi în lacul Izvorul Muntelui- Bicaz

Rezultate estimate Caracterizarea perimetrului respectiv pentru fundamentarea deciziilor de deschidere a minei Primatar I-II, Neamt.  documentație pentru fundamentarea metodei de exploatare minieră optimă a zăcământului PrimatarI-II.